Get Adobe Flash player
D-ExitTour รับจัดกรุ๊ปทัวร์ ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม ท่องเที่ยวต่างประเทศ

เอกสารการยื่นวีซ่าแคนนาดา

 

 

เอกสารการยื่นวีซ่าแคนนาดา

    -หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งานครอบคลุมระยะเวลาวีซ่าที่ขอ หรือ มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน, พร้อมสำเนา 2 ชุด

    -รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีอ่อน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

    -สำเนาบัตรประชาชน

    -สำเนาทะเบียนบ้าน

    -หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)

    - สำหรับผู้ที่เป็นลูกจ้าง หรือ ข้าราชการ ใช้ จดหมายรับรอง การทำงาน ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุงาน และ วันลาหยุดงาน

    - สำหรับผู้ที่เป็นเ จ้าของกิจการ ใช้ หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ ที่ระบุชื่อ ผู้ยื่นขอวีซ่า

    - สำหรับผู้ที่เป็น นักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้ จดหมายรับรอง จาก สถาบันการศึกษา

    -หลักฐาน การเงินที่พอเพียง กับ ค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง

    - หลักฐานการเงิน จากธนาคาร(Statement) หรือ สมุดเงินฝาก (ฉบับจริง) แสดงบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

    -(ถ้ามี)จดหมายเชิญ จากเพื่อน หรือ ญาติ ที่แคนนาดา, หลักฐานแสดง ความสัมพันธ์, หลักฐาน การเงินของ เพื่อน หรือ ญาติ รวมถึงหลักฐาน การติดต่อ ระหว่างกัน (ในกรณี ที่ไปพักบ้านเพื่อน หรือ ญาติ)

    -หนังสือ หรือ จดหมายเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงานใน ประเทศออสเตรเลีย (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

    -ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

    -ตั๋วเครื่องบิน

    -เอกสารโรงแรมหรือที่พัก  ที่ให้พำนักอยู่ในประเทศนั้นๆๆ

    -ประกันการเดินทางที่ครอบคลุมการเดินทางจนถึงวันที่กลับถึงเมืองไทย